Expertise

In hun wetenschappelijke werk hebben Paul en Ferry zich uitgebreid beziggehouden met vraagstukken op het gebied van de arbeidsmarkt, inkomensverdeling, sociale zekerheid, solidariteit en verzorgingsstaat. Op dit moment werken zij aan een project waarin wordt onderzocht in hoeverre en op welke manier migratie en vergrijzing hierop van invloed zijn. Centraal uitgangspunt van het onderzoek van Paul en Ferry is het vaststellen of een maatschappelijke trend zich daadwerkelijk voordoet of dat sprake is van een mythe. Als zich inderdaad een trend voordoet, stellen zij zich de vraag wat de consequenties ervan zijn voor individuen, organisaties en de overheid. Vervolgens vertalen zij hun bevindingen in concrete voorstellen voor beleid.